NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/465/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024 - 2040Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 179 ust. 2 w związku z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LXI/465/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 179 ust. 2 w związku z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Płużnica na lata 2024-2026, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 13:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371