NULL string(0) ""

Uchwała nr II/10/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”.Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/10/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Wąbrzeskiemu w 2024 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.137.563,26 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 26/100) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”.

§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowić będzie umowa określająca kwotę dotacji, jej przeznaczenie, termin przekazania oraz sposób rozliczenia.

§ 3. Dotacja sfinansowana zostawanie z dochodów własnych gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (211kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125