NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/11/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:
- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22A.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.61.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- uchwałą Nr LXIII/477/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.66.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 41 246 558,59 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 32 611 824,75 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 634 733,84 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy„ Plan dochodów" zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 47 744 292,93 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 35 146 259,56 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 598 033,37 zł," załącznik nr 2 do budżetu gminy„ Plan wydatków" zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 12 598 033,37 zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 355 048,65 zł„

3. §3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt Gminy Płużnica wynosi 6 497 734,34 i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 464 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 002 805,41 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

4. §5 otrzymuje brzmienie: "Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 472 926,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 679 720,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (879kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3304 z dnia 2024-05-24

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:15:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306