NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płużnica.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2024 r. poz. 609) art. 90 f, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2024 r. poz.750) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/14/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2024 r. poz. 609) art. 90 f, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2024 r. poz.750) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płużnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/164/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica, zmieniana uchwała Nr XXVII/202/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 2 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica, Nr XXVIII/209/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica, Nr VI/41/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica, Nr IX/60/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica, Nr XII/87/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1175kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3310 z dnia 2024-05-24

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:44:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179