NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 (M. P. poz. 881) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 (M. P. poz. 881) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr LVII/429/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:
1) W dziale IV Podmioty realizujące Program dział otrzymuje brzmienie:
„Program realizuje Płużnickie Centrum Usług Społecznych jako samorządowa jednostka organizacyjna gminy przy współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Płużnica.”;
2) W Dziale V Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W przypadku gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań ustawy o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego określonego w programie, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor przedszkola lub szkoły informuje Płużnickie Centrum Usług Społecznych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.”;
3) Zmianie ulega załącznik do uchwały i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265