Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.28.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 tj. odśnieżanie i usuwanie gołoledzi wg części następująco:

Część nr 1:
odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Płużnica, Bielawy, Ostrowo, Orłowo i Józefkowo – łączna długość dróg wynosi ≈ 13 km; 

Część nr 2: 
odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Płąchawy, Błędowo, Goryń i Wiewiórki – łączna długość dróg wynosi ≈ 17 km;

Część nr 3: 
odśnieżanie dróg gminnych miejscowościach Uciąż, Bartoszewice i Czaple – łączna długość dróg wynosi ≈ 10 km;

Część nr 4: 
odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Wieldządz, Kotnowo i Dąbrówka – łączna długość dróg wynosi ≈ 13 km;

Cześć nr 5: 
odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś Królewska, Pólko, Bągart – łączna długość dróg wynosi ≈ 17 km;

Cześć nr 6: 
usuwanie gołoledzi na drogach gminnych w miejscowościach Płużnica, Bielawy, Ostrowo, Orłowo, Józefkowo, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki, Uciąż, Czaple, Wieldządz, Dąbrówka, Nowa Wieś Królewska, Pólko, Bągart, Bartoszewice i Działowo – łączna długość dróg wynosi ≈ 44 km.

2) Podane w ust. 1 długości dróg mają charakter informacyjny. Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania kilometrów dróg gminnych każdorazowo będzie podawana przez Zamawiającego.  

3) Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych, niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

4) Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia skutecznych działań związanych 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w czasie wskazanym w ofercie bez względu na dzień tygodnia i porę w którym otrzymał zgłoszenie.

5) Wykonawca przystępujący do części nr 6 zobowiązany będzie do zabezpieczenia we własnym zakresie i na koszt własny mieszanki piaskowo – solnej odpowiadającej następującym proporcjom i normom:
a) piasek 90% wg normy PN-87/6774-04,
b) sól 10% wg normy PN-86/C-84081/02.
6) Wykonawca w zakresie realizacji danej części winien dysponować przynajmniej jedną z n/w jednostek sprzętowych:
a) równiarka z pługiem do odśnieżania;
b) samochód ciężarowy/ciągnik z pługiem do odśnieżania i piaskarką (o mocy nie mniejszej niż 220 KM);
c) ładowarka samobieżna z łyżką przednią;
d) koparko – ładowarka z łyżką przednią;
e) ciągnik z pługiem wirnikowym o mocy nie mniejszej niż 100 KM;
z zastrzeżeniem, że w zakresie realizacji części nr II Zamawiający dopuszcza tylko jednostkę sprzętową określoną w punkcie c) wyżej (ładowarka samobieżna z łyżką przednią) oraz w zakresie realizacji części nr VI tylko jednostkę sprzętową określoną w punkcie b) wyżej (samochód ciężarowy / ciągnik z pługiem do odśnieżania i piaskarką).

7) Zamawiający wymaga, aby jednostki sprzętowe Wykonawcy, wykorzystywane do świadczenia przedmiotowych usług były wyposażone w ogumienie na łyżkach przednich i miały wyczepione „zęby”.

8) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zamontowanie w pojazdach przeznaczonych do wykonywania przedmiotu umowy systemu lokalizacji i monitoringu GPS. Wykonawca zapewni zasilanie urządzeń energią elektryczną. Wszelkie koszty związane z zamontowaniem i utrzymaniem przedmiotowych urządzeń ponosił będzie Zamawiający. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń systemu, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub mailowo o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie Zamawiającego, które będą okazywać teren, nie są upoważnione do prowadzenia jakichkolwiek ustaleń. Wszelkie zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio do Zamawiającego.

Termin składania ofert: 01 grudnia 2023 r. do godz. 10:00

Treść zapytania ofertowego (988kB) pdf
zał. nr 1 Formularz ofertowy (204kB) word
zał. nr 2 Wzór umowy (odśnieżanie) (69kB) word
zał. nr 3 Wzór umowy (usuwanie gołoledzi) (68kB) word
zał. nr 4 Oświadczenie art. 7 ust. 1 stawy o przeciwdziałaniu (55kB) word
zał. nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych (146kB) word

Informacja z otwarcia ofert (553kB) pdf

Informacja o wyborze oferty (453kB) pdf

Postępowanie w częściach nr od 2 - 6 unieważniono, ponieważ w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie złożono żadnych ofert.

metryczka


Wytworzył: Marek Błaszkiewicz (28 listopada 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (28 listopada 2023, 14:50:08)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (5 grudnia 2023, 14:47:35)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 526