Zadania i kompetencje Wójta Gminy Płużnica

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. Jest również zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem ich zatrudniania  i zwalniania. Wójt wykonuje zadania wynikajace z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających kompetencje.
 
Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, 
 2. wydaje, w przypadku niecierpiącym zwłoki, przepisy porządkowe w formie zarządzenia, 
 3. przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy, 
 4. określa sposób wykonywania uchwał, 
 5. wykonuje uchwały Rady Gminy, 
 6. gospodaruje mieniem komunalnym, 
 7. przygotowuje projekt budżetu, 
 8. wykonuje budżet, 
 9. ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu, 
 10. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 11. upoważnia innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 12. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy, 
 13. przedkłada uchwały Rady Gminy organom nadzoru, 
 14. odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy, 
 15. reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem konstytucyjnym i organami administracji rządowej, 
 16. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składa w tych sprawach wnioski i propozycje Radzie Gminy, 
 17. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej, 
 18. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulamin organizacyjny urzędu, regulamin pracy urzędu i inne regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w urzędzie, 
 19. koordynuje prace komórek organizacyjnych urzędu i rozpatruje spory kompetencyjne pomiędzy referatami, 
 20. uczestniczy w pracach związków międzygminnych oraz wykonuje zadania wynikające z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
 21. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pozostaje w kontakcie z terenowymi organami tej władzy, 
 22. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
 23. podejmuje decyzje majątkowe dotyczące zwykłego zarządu mieniem gminy, 
 24. podpisuje umowy i porozumienia w imieniu gminy, 
 25. zwołuje okresowo narady z udziałem kierowników komórek organizacyjnych w celu omówienia realizacji zadań, 
 26. rozpatruje wnioski składane przez posłów i senatorów oraz interpelacje radnych, 
 27. gospodaruje funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 28. występuje z wnioskiem do rady o powołanie i odwołanie skarbnika, 
 29. wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
 30. jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, 
 31. opracowuje Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Płużnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Plan zarządzania kryzysowego, Plan Obrony Cywilnej Gminy Płużnica, 
 32. zarządza ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeśli w inny sposób nie można uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia, 
 33. powołuje pełnomocnika odpowiedzialnego za realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 34. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, 
 35. określa politykę kadrową i płacową w Urzędzie, 
 36. dokonuje ocen kwalifikacyjnych pracowników, 
 37. zatwierdza zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników samorządowych, 
 38. wykonuje czynności związane z promocją gminy, wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczepanik (9 października 2003)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (9 października 2003, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 stycznia 2024, 09:35:16)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8013