zamówienie na:

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.20.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 10 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Gmina Płużnica, zwana w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. 




Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia stanowi:
1) Dostawa, montaż i uruchomienie 28 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica - o mocach i w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ.
2) Dostawa, montaż i uruchomienie 7 szt. instalacji pomp ciepła na terenie Gminy Płużnica - o mocach i w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ.
3) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dokonać pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz do przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów technicznych niezbędnych do przekazania do użytkowania instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła.
4) W przypadku instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania użytkownikowi wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami do zgłoszenia i przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.
5) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami terminów zamontowania i pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła (dane kontaktowe użytkowników zostaną przekazane wybranemu wykonawcy).
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) Dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze – instalacji fotowoltaicznych, projekty wykonawcze – instalacji pomp ciepła, szczegółowa specyfikacja techniczna dostawy wraz z montażem – instalacji fotowoltaicznych, szczegółowe specyfikacje techniczne dostawy wraz z montażem – instalacji pomp ciepła oraz przedmiary (załącznik Nr 3 do SWZ) – załączniki zawierają dokumentację dla każdej z instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła z osobna.
b) Wykaz lokalizacji poszczególnych instalacji (załącznik nr 4 do SWZ),
c) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik Nr 9 do SWZ)
7) Przy sporządzaniu oferty należy kierować się opisem przedmiotu zamówienia określonym 
w niniejszej specyfikacji oraz pozostałych załącznikach stanowiących integralną część specyfikacji. 


Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji. Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Specyfikacja warunków zamówienia (798kB) pdf
zał. 1 Forumlarz oferty (78kB) word
zał. 2 JEDZ (48kB) word
zał. 2 JEDZ instrukcja (2021.01.20) (1733kB) pdf
zał. 3 instalacje fotowoltaiczne (budynki użyteczności publicznej) cz. 1 (28811kB) zip
zał. 3 instalacje fotowoltaiczne (budynki użyteczności publicznej) cz. 2 (19771kB) zip
zał. 3 instalacje fotowoltaiczne (mieszkańcy) (23377kB) zip
zał. 3 pompa ciepła (mieszkaniec) (2025kB) zip
zał. 3 pompy ciepła (budynki użyteczności publicznej) (4918kB) zip
zał. 4 Wykaz lokalizacji (211kB) word
zał. 5 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (66kB) word
zał. 6 Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem (69kB) word
zał. 7 Wykaz osób (68kB) word
zał. 8 Zestawienie cen poszczególnych instalacji (71kB) word
zał. 9 Projektowane postanowienia umowy (76kB) word
zał. 9.1 Umowa powierzenia danych osobowych (95kB) word
zał. 10 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (68kB) word
zał. 11 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (67kB) word
zał. 12 Numer indentyfikacyjny postępowania (58kB) word

Odpowiedzi na pytania do SWZ (467kB) pdf
Zmiana treści SWZ (798kB) pdf

Informacja dot. zmiany terminów (460kB) pdf
Zmiana treści SWZ (799kB) pdf

Zmiana lokalizacji jednej z instalacji (467kB) pdf
Projekt wykonawczy instalacji w zmienionej lokalizacji (świetlica Mgowo) (9253kB) pdf
Zmieniony zał. 4 Wykaz lokalizacji (211kB) word
Zmieniony zał. 8 Zestawienie cen poszczególnych instalacji (72kB) word

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (277kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (296kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (396kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agata Kowalik
Opublikował: Agata Kowalik (5 października 2021, 17:18:15)

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (7 grudnia 2021, 17:06:10)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 514