Ewidencja Ludności

  • Meldunki
  • Udostępnianie danych 
  • Wydawanie zaświadczeń z Rejestrów


  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorami są:
  • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
  W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt Gminy Płużnica  


  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Wójtem Gminy Płużnica można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora


  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

  Administrator – Wójt Gminy Płużnica wyznaczył inspektora ochrony danych, 
  z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pluznica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • zarejestrowania w związku z:
   • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
   • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
   • zmianą obywatelstwa,
   • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
   • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
  • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
   • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
   • wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
   • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski,
  • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
  • usunięcia  niezgodności w danych
  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

  ODBIORCY DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani/Pana danych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
  • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
  • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
  • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
  • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
  • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

      metryczka


      Wytworzył: Marlena Bartosik (11 kwietnia 2013)
      Opublikował: Mariusz Bartosik (11 kwietnia 2013, 20:43:20)

      Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (20 czerwca 2018, 09:26:31)
      Zmieniono: Korekta wpisu

      rejestr zmian tej informacji »


      Liczba odsłon: 3413