Wpis do Rejestru Wyborców

Sprawę załatwia
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony „Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców” 
 2. Wypełniona „Pisemna deklaracja” w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu). 
 4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w gminie Płużnica. Przykładowe dokumenty potwierdzające to:  
  • oświadczenia właściciela lokalu 
  • umowa najmu/użyczenia lokalu 
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon itp.) wystawiony na Twoje dane i adres w gminie Płużnica, w którym mieszkasz, 
  • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres w gminie Płużnica, w którym mieszkasz, 
  • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres w gminie Płużnica, w którym mieszkasz, 
5.  Jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz: 
  • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych; 
  • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych. 
Wójt gminy Płużnica przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy Płużnica. 

Opłaty 

Brak 

Termin załatwienia sprawy 

5 dni od daty złożenia wniosku 
    
Uwagi 
1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają : 
  • osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na   pobyt stały, 
  • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze dzielnicy, 
  • osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania, 
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy. 
2. Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy. 
3. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze 
Załączniki: 
 1. Wniosek o wpis do rejestru wyborców (224kB) pdf
 2. Pisemna deklaracja – informacje do rejestru wyborców (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (9 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Bartosik (9 grudnia 2019, 06:35:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (9 grudnia 2019, 13:43:58)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 482