Zlecanie zadań w ramach prowadzenia działalności pozytku publicznego

Zlecanie zadań w ramach prowadzenia działalności pozytku publicznego:

1. Zlecanie zadań reguluje Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, w szczególności rozdział II – www.pozytek.gov.pl
2. Zadania mogą być zlecane organizacjom pozarządowymi nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków, posiadającym osobowość prawną lub jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom i stowarzyszeniom.
3. Zadanie zlecane jest w formie konkursu, według następujących procedur:
• ogłoszenie o konkursie w prasie, na stronie www.bip.pluznica.pl, (ogłoszenie zawiera m.in.: nazwę zadania; jego rodzaj- wsparcie realizacji zadania lub powierzenie realizacji zadania; wysokość dofinansowania; zasady przyznania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadania; termin składania ofert; termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty);
• od dnia ogłoszenia konkursu organizacja ma 30 dni na złożenie oferty sporządzonej na odpowiednim formularzu, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra – druk do pobrania www.bip.pluznica.pl - ostateczny termin składania ofert jest wyznaczony w ogłoszeniu;
• ogłoszenie wyników konkursu oraz podpisanie stosowanych umów.


4. Realizacja zadania i okres sprawozdawczy:
• prowadzenie księgowości zgodnej z założeniami oferty i zgodnej z ustawą o finansach, tzn. że nie są możliwe przesunięcia kosztów między pozycjami, jeżeli koszty się zwiększą to jedynie w wkładzie własnym, każdy wydatek musi być potwierdzony fakturą, rachunkiem, umową lub innym dowodem; istotne jest aby prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa, oznacza to, iż organizacja musi posiadać wyodrębnione do prowadzenia zadania konto bankowe;
• należy gromadzić wszystkie materiały potwierdzające zrealizowanie zadanie, tzn. zdjęcia, artykuły, listy uczestników, itp.;
•sprawozdanie może być końcowe lub częściowe i musi być sporządzone na formularzu zgodnym z rozporządzeniem, dostępny na stronie www.bip.pluznica.pl ;
• do sprawozdania załączamy faktury, zestawienia np. list płac, zdjęcia, listy uczestników, czy artykuły.


5.Najczęściej popełniane błędy:
• nazwa zadania na ofercie i sprawozdaniu musi być taka sama, jak w ogłoszonym konkursie; nie można skracać nazwy zadania, rozszerzać nazwy ani nadawać nowej;
• w zadaniach na powierzenie nie wykazujemy wkładu własnego, w zadaniach o wsparcie wykazujemy wkład własny;
• rozliczenie zadania musi być zgodne z ofertą.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (31 stycznia 2008)
Opublikował: Mariusz Bartosik (31 stycznia 2008, 23:38:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (31 stycznia 2008, 23:41:28)
Zmieniono: zmiana wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3202