Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:

1. Zadanie „Prowadzenie kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica”  
W ramach realizacji zadania wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:

- funkcjonowanie przez 40 godz. tygodniowo od poniedziałku do soboty kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica,
- urządzenie przynajmniej 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla wszystkich zainteresowanych.
Składane oferty powinny zapewnić wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 marca 2007 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2007 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) proponowana ilość stanowisk komputerowych;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) posiadane przez oferenta wyposażenie i sprzęt;
6) kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi, dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu.
 

2. Zadanie „Prowadzenie i obsługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”  
Zadanie obejmuje prowadzenie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości, polegających na:
- świadczeniu usług w zakresie : porady prawne, biznes plany – porady informacyjne, rejestracja firmy, porady finansowo – podatkowe, porady księgowe, porady finansowo – inwestycyjne, usługi informacyjne, porady marketingowe, porady z zakresu zarządzania personelem, usługi promocyjne,
- świadczenie usług w zakresie: porady prawne, prowadzenie szkoleń, pozyskiwanie środków zewnętrznych dla rolników,
- prowadzenie szkoleń z zakresu: ABC przedsiębiorczości, ubezpieczenia i zasady rozliczeń z ZUS, forma opodatkowania działalności gospodarczej, podstawy obsługi komputera, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą, działalność pozarolniczą w gospodarstwie rolnym,
- zorganizowanie dostępu do 12 stanowisk komputerowych, który umożliwi odpłatne korzystanie z Internetu wszystkim zainteresowanym.
Składane oferty powinny prezentować wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 marca 2007 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2007 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu,
2) posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego,
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
4) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
5) ocena realizacji wcześniejszych projektów, w tym ich liczba,
6) rodzaj i celowość planowanych kosztów.
 
 

3. Zadanie „Prowadzenie świetlic wiejskich dla mieszkańców gminy Płużnica”  
Realizacja zadania obejmowała będzie wykonywanie następujących czynności:
- Przygotowanie sali, umożliwiające organizowanie zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców dla przynajmniej 50 osób, na zgłoszone zapotrzebowanie,
- Obsługa zebrań polegająca na przygotowaniu dla uczestników kawy, herbaty.
Składne oferty powinny prezentować wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 marca 2007 r. i zakończy się najpóźniej 31 grudnia 2007 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielkość lokalu,
2) koszty realizacji zadania,
3) wyposażenie,
4) prowadzenie działalności o podobnym charakterze.
 

4. Zadanie „Poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych”  
W ramach realizacji zadania wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:
- rehabilitacja lecznicza,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- hipoterapia.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 marca 2007 r. i zakończy się najpóźniej
31 grudnia 2007 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj proponowanych zajęć dla niepełnosprawnych,
2) koszty realizacji zadania,
3) wysokość wkładu własnego
4) inne źródła finansowania,
5) wyposażenie sprzęt,
6) kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań.
 
Wnioski na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 1 marca 2007 r.
 
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z późn. zm.) i powinno zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pokój nr 7A.
Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
 
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 9 marca 2007 r.
Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, w godz.7.30-15.00,         tel.: 056 688 72 10.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.: 056 688 75 51, tel. kom. 507753186
 
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń, opublikowane w „Informatorze Płużnickim” oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
 
1)  Zadanie „Prowadzenie kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica” – 20.000 zł – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
2)  Zadanie „Prowadzenie i obsługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – 7.500 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
3) Zadanie „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica” – 3.000 zł – GKS ORION;
4)  Zadanie „Prowadzenie świetlic wiejskich dla mieszkańców gminy Płużnica” – 5.500 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
5)  Zadanie „Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Płużnica” – 7.000 zł - GKS ORION;
6)  Zadanie „Poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł – Wąbrzeskie Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (18 września 2007)
Opublikował: Mariusz Bartosik (18 września 2007, 15:33:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5244