Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zadania:

1. Zadanie “Prowadzenie kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Płużnica”

W ramach realizacji zadania wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:

  • funkcjonowanie przez 40 godz. tygodniowo od poniedziałku do soboty kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży i mieszkańców Gminy Płużnica,
  • funkcjonowanie przynajmniej 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla wszystkich zainteresowanych.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 18.000 zł.

Składane oferty powinny prezentować wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ proponowana ilość stanowisk komputerowych,
2/ koszty realizacji zadania,
3/ wysokość wkładu własnego,
4/ inne źródła finansowania,
5/ wyposażenie i sprzęt,
6/ kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

2. Zadanie “Prowadzenia i obsługi Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”

Zadanie obejmuje prowadzenie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości obejmujących:

  • świadczenie usług: porady prawne, biznes plany - porady informacyjne, rejestracja firmy, porady finansowo-podatkowe, porady księgowe, porady finansowo - inwestycyjne, usługi informacyjne, porady marketingowe, porady z zakresu zarządzania personelem, usługi promocyjne.
  • prowadzenie szkoleń z zakresu: ABC przedsiębiorczości, ubezpieczenia i zasady rozliczeń z ZUS, forma opodatkowania działalności gospodarczej, podstawy obsługi komputera, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność gospodarczą, działalność pozarolniczą w gospodarstwie rolnym.
  • zorganizowanie dostępu do 12 zestawów komputerowych umożliwiających odpłatny dostęp do Internetu dla wszystkich zainteresowanych. Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 5.500 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.

Składane oferty powinny prezentować wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty,
2) posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego,
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,
4) osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
5) ocena realizacji wcześniejszych projektów, w tym ich liczby,
6) rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3. Zadanie “Prowadzenie obozów dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacyjnym w Orłowie.”

W ramach realizacji zadania wspierane będzie przedsięwzięcie związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 12.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się i zakończy w miesiącach: lipiec – sierpień 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ przewidziana ilość uczestników,
2/ proponowany program organizacji wypoczynku,
3/ koszty realizacji zadania,
4/ wysokość wkładu własnego,
5/ inne źródła finansowania,
6/ wyposażenie i sprzęt,
7/ kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

4. Zadanie“Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica”

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 3.000 zł.
Składana oferta powinna zawierać prezentacje wykonania zadania, z terminem realizacji w okresie od 1 maja 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. w jednym uzgodnionym po rozstrzygnięciu konkursie terminie.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ poziom sportowy zawodów lub atrakcyjność imprezy,
2/ ilość uczestników,
3/ walory promujące gminę,
4/ koszty realizacji zadania,
5/ posiadana baza, wyposażenie, sprzęt,
6/ kwalifikacje kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
7/ rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności

5. Zadanie “Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Gminy Płużnica”
Realizacja zadania obejmowała będzie wykonywanie następujących czynności:


przygotowanie sali, umożliwiające organizowanie zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców dla przynajmniej 50 osób na zgłoszone zapotrzebowanie,
obsługa podczas zebrań polegająca na przygotowaniu dla uczestników kawy, herbaty. Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 4.500 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.
Składane oferty powinny prezentować wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ wielkość lokalu,
2/ koszty realizacji zadania,
3/ wyposażenie,
4/ prowadzenie działalności o podobnym charakterze.

6. Zadanie “Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Płużnica”.

W ramach realizacji zadania powierzone będzie następujące przedsięwzięcie:

organizowanie form spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe,
zorganizowanie sekcji piłki nożnej dla mężczyzn, sekcji piłki siatkowej oraz aerobiku. Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 7.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ przewidziana ilość uczestników,
2/ rodzaj i ilość prowadzonych zajęć,
3/ koszty realizacji zadania,
4/ posiadana baza,
5/ wyposażenie i sprzęt,
6/ kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

7. Zadanie “Poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych”.
W ramach realizacji zadania wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:

  • rehabilitacja lecznicza,
  • prowadzenie terapii zajęciowej,
  • hipoterapia,

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2005 r. objętego ogłaszanym konkursem wynosi nie więcej niż 5.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2005 r. i zakończy najpóźniej 31 grudnia 2005 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1/ rodzaj zajęć dla niepełnosprawnych,
2/ koszty realizacji zadania,
3/ wysokość wkładu własnego,
4/ inne źródła finansowania,
5/ wyposażenie i sprzęt,
6/ kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

Wnioski na objęte konkursem zadania składać należy do dnia 25 marca 2005 r.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 193, poz. 1891 z poźn. zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.pluznica.pl lub osobiście u w Urzędzie Gminy w Płużnicy pokój nr 3.

Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację,

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2005 r.
Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy tel: 6887210 w godz. 7.30-15.00
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Magdalena Szczepanik podinsp. ds. promocji tel: 6887159
Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz publikację w “Informatorze Płużnickim” oraz na stronie internetowej Gminy Płużnica w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie:
1. GKS “Orion” – “Utrzymanie i funkcjonowanie sekcji sportowych oraz aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie aktywnego wypoczynku.” – 10.000 zł.
2. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – “Program aktywizacji społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora, promowanie twórczego i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Orłowie oraz promocja Gminy Płużnica” – 50.000 zł.
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – “Opieka medyczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” – 4.500 zł.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (18 września 2007)
Opublikował: Mariusz Bartosik (18 września 2007, 15:12:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (18 września 2007, 15:45:44)
Zmieniono: zmiana wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4679