Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:

1. Zadanie „Wspieranie działań integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica”

Zadanie obejmuje wsparcie prowadzenia działań integracyjnych na rzecz kobiet z terenu gminy Płużnica, polegających na zorganizowaniu w okresie od 15 października 2008r. do 15 grudnia 2008 r. spotkań, wieczorków, imprez kulturalnych, itp., ze szczególnym nastawieniem na pracę międzypokoleniową.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 1.000 zł.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
6) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

Termin i warunki składania ofert:

 • oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44, poz. 427) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008r. -.......(nazwa zadania)...............” w sekretariacie Urzędu  Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica, w godzinach 7.30-15.00, pokój 7A lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 września 2008 r.;
 • wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy;
 • do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2007 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli;
 • rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
 • nie należy bindować ofert, zaś strony ofert muszą być ponumerowane.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 6 października 2008 r.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, w godz. 7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.: 056 6887551

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń, opublikowane w „Informatorze Płużnickim” oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 1. Zadanie „Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz osób w podeszłym wieku z terenu gminy Płużnica, w szczególności z miejscowości Mgowo”- Stowarzyszenie Emrytów i Rencistów w Gminie Płużnica – 2 000,00 zł
 2. Zadanie „Wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności seniorów z terenu miejscowości Nowa Wieś Królewska w środowisku lokalnym”- Stowarzyszenie „Jesień życia” w Nowej Wsi Królewskiej – 2 000,00 zł
 3. Zadanie „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców wsi Wiewiórki, w szczególności kobiet, dzieci i młodzieży”- Stowarzyszenie Kobiet w Wiewiórkach – 2 000,00 zł

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 pkt 11ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na zadanie pn.

„Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”

W ramach realizacji zadania pn.„Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”,wspierane będą działania, dzięki którym uczestnicy będą mieli szansę na wymianę i zdobycie  doświadczeń i wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów oraz poznanie kultury i historii Ukrainy.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 6 000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.

Składane oferty powinny zapewnić wykonywanie zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  18 sierpnia 2008 r. i zakończy najpóźniej 30 sierpnia 2008 r.

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. innowacyjność działań w danym społeczeństwie;
 2. sposób promocji gminy Płużnica;
 3. program wymiany, z przewidywanymi działaniami na Ukaranie i w Polsce;
 4. zakładane rezultaty projektu oraz ich trwałość;
 5. koszty realizacji zadania;
 6. wysokość wkładu własnego oraz inne źródła finansowania;
 7. kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
 8. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi, dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
 9. osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu.

Wnioski na objęte konkursem zadanie należy składać do dnia 18 sierpnia  2008 r.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2206) i powinno zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pokój nr 7A.

Do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2007 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2008 r.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy (pokój 7A), w godz.7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.: 056 688 75 51, tel. kom. 507753186.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń, opublikowane w „Informatorze Płużnickim” oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

1. Zadanie „Wymiana międzynarodowa Polska-Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica”- 5 500,00 zł – Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

 

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:


1. Zadanie „Prowadzenie i obsługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”.


Zadanie obejmuje powierzenie prowadzenia działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, polegających na:
• udzielaniu informacji o podstawowych wymogach związanych z założeniem działalności gospodarczej oraz podstawowych obowiązkach prawnych, finansowych i ubezpieczeniowych związanych z działalnością gospodarczą,
• pomocy przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych i zgłoszeniowych do urzędów skarbowych, ZUS i Urzędu Statystycznego oraz wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
• udzielaniu doradztwa związanego z podstawowymi administracyjno – prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej,
• udzielaniu porad z zakresu: księgowości, finansów, podatków, zarządzania personelem, promocji,
• pozyskiwania funduszy dla rolników i przedsiębiorców oraz pomoc w wypełnianiu wniosków,
• prowadzeniu szkoleń z zakresu: ABC przedsiębiorczości, ubezpieczenia i zasady rozliczeń z ZUS, forma opodatkowania działalności gospodarczej, podstawy obsługi komputera, pozyskiwanie środków zewnętrznych  na działalność gospodarczą, działalność pozarolniczą w gospodarstwie rolnym,
• zorganizowaniu dostępu do stanowisk komputerowych, z dostępem do Internetu oraz możliwością korzystania z drukarki, ksero i innych urządzeń biurowych.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 8.000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.
Składane oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy najpóźniej  15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu;
2) posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału
    kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego;
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu
    składającego ofertę;
4) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
5) ocena realizacji wcześniejszych projektów, w tym ich liczba;
6) rodzaj i celowość planowanych kosztów;
7) innowacyjność i różnorodność form informacyjno- doradczych;
8) sposób promocji projektu i grantodawcy.

2. Zadanie „Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy Płużnica”.

Realizacja zadania obejmowała będzie powierzenie wykonywania następujących czynności:
• przygotowanie sali, umożliwiające organizowanie zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych dla przynajmniej 50 osób, na zgłoszone zapotrzebowanie,
• obsługa zebrań polegająca na przygotowaniu dla uczestników kawy, herbaty oraz urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia spotkania, m.in. komputer, rzutnik multimedialny, ksero, drukarka, itp.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 8.000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.
Składne oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielkość lokalu;
2) koszty realizacji zadania;
3) wyposażenie;
4) prowadzenie działalności o podobnym charakterze;
5) sposób promocji projektu i grantodawcy.

3. Zadanie „Poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych”.

W ramach realizacji zadania wspierane będzie następujące przedsięwzięcie:
• rehabilitacja lecznicza,
• prowadzenie terapii zajęciowej,
• hipoterapia.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 6.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj proponowanych zajęć dla niepełnosprawnych;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) wyposażenie  i sprzęt;
6) kwalifikacje kadry i doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
7) sposób promocji projektu i grantodawcy.
 
4. Zadanie „Wspieranie działań integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica”.

Zadanie obejmuje wsparcie prowadzenia działań integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica, polegających na:
• organizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków, pogawędek, pokazów kulinarnych, kursów, imprez, itp.,
• organizowaniu wyjazdów integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica,
• organizowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 3.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

5. Zadanie „Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz osób w podeszłym wieku z terenu gminy Płużnica, w szczególności z miejscowości Mgowo”.

Zadanie obejmuje wsparcie prowadzenia działań edukacyjnych i integracyjnych dla osób w podeszłym wieku z terenu gminy Płużnica, a w szczególności z miejscowości Mgowo, polegających na:
• organizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków, pogawędek, pokazów kulinarnych, kursów, imprez, itp.
• organizowaniu wyjazdów integracyjnych dla osób starszych z terenu gminy Płużnica,
• organizowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej seniorów.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 2.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

6. Zadanie „Wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności seniorów z terenu miejscowości Nowa Wieś Królewska w środowisku lokalnym”.

Zadanie obejmuje wsparcie prowadzenia działań w zakresie podniesienia aktywności społecznej seniorów z terenu Nowej Wsi Królewskiej, polegających na:
• organizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków, pogawędek, pokazów kulinarnych, kursów, imprez, itp.,
• organizowaniu wyjazdów rekreacyjno-aktywizujących,
• organizowanie działań w ograniczania społecznej izolacji osób starszych poprzez organizację czasu wolnego.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 2.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

7. Zadanie „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców wsi Wiewiórki, w szczególności kobiet, dzieci i młodzieży”.

W ramach realizacji zadania wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
• organizacja zajęć integracyjnych dla lokalnej społeczności, w tym pogawędek, wieczorków, kursów, pokazów kulinarnych, imprez,itp.,
• organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica,
• organizowanie zajęć aktywizujących kobiety i młodzież z terenu wsi Wiewiórki i okolic.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. Objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 2.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008  r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.


8. Zadanie „Prowadzenie i obsługa Galerii Gminnej w Płużnicy”.

W ramach realizacji zadania wspierane będzie przedsięwzięcia skupione wokół poprawy funkcjonowania Galerii Gminnej w Płużnicy, w szczególności:
• organizowanie warsztatów artystycznych, wernisaży, wystaw i spotkań,
• dbanie o estetykę i oprawę wizualną Galerii Gminnej w Płużnicy.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 2.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych zajęć;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) doświadczenie w realizacji tego typu zadań;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

9. Zadanie „Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz osób ubogich, chorych i samotnych z terenu gminy Płużnica”.

W ramach realizacji zadania pn.: ”Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz osób ubogich, chorych i samotnych z terenu gminy Płużnica”, wspierane będzie działanie w formie koncertu, mające na celu integrację, wzmocnienie kontaktów międzyludzkich oraz  pobudzenie aktywności lokalnej społeczności.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 1.000 zł.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej15 maja 2008 r.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) rodzaj i innowacyjność proponowanych atrakcji podczas koncertu;
2) grupa beneficjentów objętych programem;
2) koszty realizacji zadania;
3) wysokość wkładu własnego;
4) inne źródła finansowania;
5) osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
6) sposób promocji projektu i grantodawcy;
7) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
8) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.


Termin i warunki składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44, poz. 427) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008r. -.......(nazwa zadania)...............” w sekretariacie Urzędu  Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica, w godzinach 7.30-15.00, pokój 7A lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 3 marca 2008 r.;
b) wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy;
c) do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2007 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli;
d) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
e) nie należy bindować ofert, zaś strony ofert muszą być ponumerowane.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 5 marca 2008 r.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, w godz. 7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.:  056 6887551.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń, opublikowane w „Informatorze Płużnickim” oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

1)  Zadanie „Prowadzenie kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Płużnica” – 20.000 zł – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
2)  Zadanie „Prowadzenie i obsługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – 7.500 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
3)  Zadanie „Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy Płużnica” – 7.500 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
4) Zadanie „Poprawa funkcjonowania w ramach ról społecznych osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł – Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski;
5) Zadanie „Pracownia Umiejętności – kierowana do grup młodzieżowych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego” - 3.000 zł – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”;
6) Zadanie „Wymiana międzynarodowa Polska – Ukraina dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica” - 5.500 zł – stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica.

 


Wójt Gminy Płużnica działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/73/2007 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy w 2008 r. Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .”

Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2008 r.:

Zadanie „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2. W ramach realizacji zadania wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
- zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla rodzin najuboższych –organizowanie pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla dzieci i rodzin najuboższych poprzez zbiórkę i dostarczanie żywności oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pomocową dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących,
-  przechowywanie i rozdysponowywanie żywności, odzieży i sprzętu dla  osób  i rodzin  najuboższych z terenu gminy Płużnica zgodnie z właściwymi przepisami.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2008 r. wynosi 9.000,00 zł.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.
Warunki realizacji zadania:
1) dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym;
2) zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Płużnica;
3) zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami;
4) podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać osobowość prawną lub inną podstawę do złożenia oferty, podpisania umowy oraz dysponowania środkami finansowymi,
- złożyć w terminie poprawną ofertę,
- wykazać doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę zapewniającą rzetelne zrealizowanie zadania.

5. Zasady i kryteria przyznawania dotacji:
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu;
• informacje o terminie miejscu realizacji zadania;
• posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału
• kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego;
• zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
• osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
• ocena realizacji wcześniejszych projektów;
• rodzaj i celowość planowanych kosztów;

6. Informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania.

Zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wsparcia realizacji konkretnego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zastosowaniem przepisów:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Zadanie „Organizacja zajęć aktywizujących i integrujących dla mieszkańców gminy Płużnica dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

1. W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć aktywizujących i integrujących dla mieszkańców gminy Płużnica dotkniętych ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, wspierane będą działania w formie spotkań aktywizujących i integrujących dla ubogiej społeczności gminy Płużnica.

2. Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania w 2008 r. objętego ogłoszonym konkursem wynosi nie więcej niż 1.000 zł.

3. Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 marca 2008 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2008 r.

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• rodzaj i innowacyjność proponowanych spotkań;
• grupa beneficjentów objętych programem;
• koszty realizacji zadania;
• wysokość wkładu własnego;
• inne źródła finansowania;
• osiągnięcia i doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
• sposób promocji projektu i grantodawcy;
• zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę;
• zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego konkursu.

Termin i warunki składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r. Nr 44, poz. 427) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008r. – pomoc społeczna” w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica, w godzinach 7.30-15.00, pokój 7A lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 3 marca 2008 r.;
b) wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Płużnicy;
c) do oferty należy dołączyć ponadto: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2007 r. (w przypadku krótszej działalności niż 1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru, obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację, pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli;
d) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, nie należy bindować ofert, zaś strony muszą być ponumerowane;
e) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone najpóźniej do dnia 5 marca 2008 r.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.: 056 688 75 51 lub 056 6887210.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń oraz zaprezentowane na stronie internetowej gminy Płużnica, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (31 stycznia 2008)
Opublikował: Mariusz Bartosik (31 stycznia 2008, 23:25:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (28 sierpnia 2008, 12:28:27)
Zmieniono: dodanie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5716