Zawiadomienie29.05.2023

Zawiadomienie

29.05.2023

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 96/2 w obrębie Płąchawy, 
Gmina Płużnica”.

zawiadamiam strony postępowania
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów 
przed wydaniem decyzji

Osoby, którym przysługuje status strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy, całością zebranych przez organ dowodów i materiałów zapoznać się można 
w siedzibie Urzędu Gminy w Płużnicy - biuro nr 6, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wglądu w dokumentację (tel. 530 033 531), w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie w sprawie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 


Podaje do publicznej wiadomości, że niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płużnicy oraz miejscowościach Błędowo i Płąchawy jak również zamieszczono na stronie internetowej: www.bip.pluznica.pl organu wydającego decyzję.


/-/ Wójt Gminy

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (29 maja 2023)
Opublikował: Agata Kowalik (30 maja 2023, 14:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491