Sprawy do załatwienia

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 3
mgr Bogumiła Zużewicz
tel. 56 6875210
e-mail: b.zuzewicz@pluznica.pl

Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016,  poz. 10)
 • Ustawa z dnia 4  lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015r. poz.1792 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 z późn. zm.).
Umowy międzynarodowe:
 • Konwencja nr 3 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany dokumentów z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),
 • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
Informacja  z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego.
       
Ułatwienia dla obywateli:
 • odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski
UWAGA!
 • możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności
 • możliwość otrzymania na wniosek wybranych dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu np. odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane będą bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.
Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu – wg miejsca danego zdarzenia

Czynności, których można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego:
 • uzyskać dokumenty:
 • odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
WAŻNE!

Jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego  jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może zostać sporządzony i wydany wnioskowany dokument (np. odpis danego aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym) wówczas wnioskodawca otrzyma go niezwłocznie.
Natomiast, jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego (rejestr od 1 marca 2015 r. będzie sukcesywnie napełniany), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia  zostanie zrealizowane w następujących terminach:
 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt
złożyć wniosek można w sprawach:
 • o rejestrację urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz o rejestrację urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego
 • o przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcję)
 • o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 • o odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego
złożyć oświadczenia:
 • konieczne do uznania ojcostwa
 • o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od jego sporządzenia
 • o tym, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby  wspólne dziecko małżonków
 • o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka
Złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; składa osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo w procedurze poprzedzającej  zawarcie małżeństwa


Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - stanowi dosłowne powtórzenie pierwotnej treści aktu stanu cywilnego wraz treścią późniejszych zmian; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; odpis może zostać wydany na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - odzwierciedla aktualną treść aktu tj. uwzględnia dokonane zmiany w akcie; wniosek o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; odpis może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zakres danych tego dokumentu poza oznaczeniem wnioskodawcy zawiera informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej osoby lub treść tych przypisków; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych zawartych w rejestrze uznań; informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby. Wniosek o wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; dokument ten może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;  termin ważności - 6 miesięcy od daty sporządzenia; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 24 zł.
 • zaświadczenie o stanie cywilnym jest dokumentem o uniwersalnym charakterze zawierającym poza danymi osobowymi wnioskodawcy także oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa; we wniosku o wydanie tego dokumentu znajduje się oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; zaświadczenie to jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy. Wniosek (także w postaci elektronicznej) o jego wydanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego; dokument ten może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; termin ważności - 6 miesięcy od daty sporządzenia; opłata skarbowa za jego wydanie wynosi 38 zł.
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe
 • odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • osoba, której akt dotyczy
 • jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
 • osoba, która wykaże w tym interes prawny
 • sąd
 • prokurator
organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny

Zaświadczenie o przyjętych sakramentach
 • wydawane z wyznaniowych ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w urzędach stanu cywilnego,  celem przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych
 • wniosek o jego wydanie należy złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę
 • zaświadczenie to jest zwolnione z opłaty skarbowej
Fotokopia aktu stanu cywilnego
 • można wykonać nieodpłatnie fotokopię aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej w formie papierowej na podstawie dotychczasowych przepisów prawa, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów
WAŻNE! 
Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma mocy dokumentu urzędowego - jest dokonywana aparatem osoby uprawnionej do jej otrzymania, a rolą kierownika urzędu stanu cywilnego jest wyłącznie udostępnienie księgi, o ile jest to możliwe bez jej uszkodzenia.

Osoby uprawnione do otrzymania fotokopii (te same osoby, które otrzymają odpis), tj.:
 • osoba, której akt dotyczy
 • jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun
 • osoba, która wykaże w tym interes prawny
Okres przechowywania w urzędzie stanu cywilnego aktów stanu cywilnego
 • 100 lat akty urodzenia
 • 80 lat akty małżeństwa i akty zgonu
UWAGA! 
W okresie przechowywania aktów stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego można ubiegać się o wydanie dokumentów z Rejestru Stanu Cywilnego, na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (np. odpisów aktów stanu cywilnego, stosownych zaświadczeń).

Odstępstwo od tej reguły - uzyskanie dokumentów po upływie wskazanych okresów przechowywania jest możliwe, jeśli urząd stanu cywilnego nie przekazał aktów stanu cywilnego do archiwum państwowego i  jeżeli żyje osoba, której dokumenty te dotyczą.

Po upływie tych okresów (odpowiednio 100 i 80 lat), akty stanu cywilnego przekazywane są w ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego po upływie okresów przechowywania aktów stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego, ale przed przekazaniem ich do archiwum państwowego udostępnia je na zasadach przewidzianych dla materiałów archiwalnych.


Dokumenty sporządzone w języku obcym

Dokumenty, które sporządzone zostały w języku obcym muszą być przedłożone w urzędzie stanu cywilnego wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Urzędowego tłumaczenia może dokonać:
 • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości)
 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Tłumaczenia przysięgłe w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowane na podstawie informacji uzyskanych z polskich placówek dyplomatycznych.
 • polski konsul
UWAGA!
Z dokumentami przetłumaczonymi przez konsula zrównane są:
 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez polskiego konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi,a następnie przetłumaczenie przez konsula na język polski
UWAGA!
W razie braku tłumacza przysięgłego języka obcego danego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczalne jest złożenie  tłumaczenia dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny dokonanego przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Udział biegłego, tłumacza
 • zgłoszenie urodzenia, zgonu:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami zgłaszającymi urodzenie lub zgon zapewnia udział biegłego lub tłumacza przy rejestracji ww. zdarzeń.
 • zawarcie małżeństwa:
Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński nie potrafią porozumieć się z  kierownikiem urzędu stanu cywilnego zabezpieczają, we własnym zakresie, uczestnictwo biegłego lub tłumacza w procedurze zawarcia małżeństwa. Procedura ta dotyczy także świadków.
 • składanie oświadczeń przewidzianych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego:
Jeżeli osoby składające oświadczenia przewidywane w ustawie, nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, zapewniają udział biegłego lub tłumacza przy składaniu tych oświadczeń.


Opłatę skarbową można wnieść u inkasenta w biurze USC lub na rachunek Urzędu Gminy  Płużnica Nr 36 9484 1033 2305 0321 5218 0001 Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Wniosek o wydanie odpisu (skróconego, zupełnego ,wielojęzycznego) z ksiąg stanu cywilnego (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zużewicz (27 września 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (30 września 2004, 11:47:27)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 grudnia 2019, 13:56:08)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21816