Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
parter, pok. nr 6
Małgorzata Makuch
tel. 56 6875213
e-mail: m.makuch@pluznica.pl

1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała Rady Gminy Płużnica Nr XLII/328/2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica.

2. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - wniosek (35kB) word
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  • dokument potwierdzający stan formalno–prawny dotyczący wykonywanej działalności, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
3. Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia
4. Termin załatwienia:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostaje poinformowana.

Pliki do pobrania:
oświadczenie (25kB) word

5. Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych- zgodnie z art. 7 ust. 6b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Płużnica.
ewidencja (187kB) pdf

Ewidencja cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Płużnica.

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
plan (888kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (4 października 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (20 maja 2009, 12:41:17)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Makuch (22 stycznia 2024, 12:43:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13564