Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027


Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu wystąpił do Rady Gminy Płużnica o dokonanie wyboru

ławników na kadencję 2024-2027.

Liczba ławników do wybrania do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie :

1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

6. Duchowni.

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.

9. Radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenie kandydata.

1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ważne: wymienione wyżej dokumenty (w pkt a-d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Ważne: wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 4.

6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

7. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w pkt 2-4, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

11. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu odbioru.


Wybory ławników.

1. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

2. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rada gminy przesyła prezesowi sądu rejonowego najpóźniej do końca października.

3. Prezes sądu wręcza ławnikom zaświadczenia o wyborze i odbiera od nich ślubowanie, a następnie wpisuje na listę ławników i wydaje legitymację.


Uwaga: 

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników sądów powszechnych, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pokój nr 15, I piętro (w godzinach pracy Urzędu) lub pobrać je ze strony internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (www.bip.pluznica.pl). Wzór karty zgłoszenia jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.bip.ms.gov.pl 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika można dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty decyduje data wpływu do urzędu). 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (333kB) pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników (360kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób popierających kandydata na ławnika (434kB) pdf

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (519kB) pdf

Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące władzy rodzicielskiej (170kB) pdf

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (41kB) pdf

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (433kB) pdf

Wzór zaświadczenia lekarskiego dla kandydata na ławnika (496kB) pdf

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie do KRK (285kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Płużnica (29 maja 2023)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (29 maja 2023, 11:42:16)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (2 czerwca 2023, 13:42:44)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2405