Wybory ławników (2020-2023)

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu wystąpił do Rady Gminy Płużnica o dokonanie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023.

Liczba ławników do wybrania do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie :
- 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
2. Jest nieskazitelnego charakteru.
3. Ukończył 30 lat.
4. Jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.
5. Nie przekroczył 70 lat.
6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego.
3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń.
4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
6. Duchowni.
7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata
1. Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do 30 czerwca 2019 r. zgodnie
z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
2. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej
wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
 przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że
 władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
 zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
 opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające
 brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
e) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
 osobistego.
4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie,
inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej
organizacji.
5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
6. Dokumenty wymienione w pkt. 3 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści
dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 4. nie wcześniejszą niż trzy
miesiące przed dniem zgłoszenia.
7. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez
obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której
mowa w pkt. 5.
8. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
9. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat
na ławnika.
10. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub
zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
11. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w
art. 162 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także zgłoszenia, które nie spełniają
wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 wyżej wymienionej ustawy
pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze
uchwały.
12. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub
kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia
przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one
zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu
odbioru.

Wybory ławników
1. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym
upływa kadencja dotychczasowych ławników.
2. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, rada gminy przesyła prezesowi sądu
rejonowego najpóźniej do końca października.
3. Prezes sądu wręcza ławnikom zaświadczenia o wyborze i odbiera od nich ślubowanie, a
następnie wpisuje na listę ławników i wydaje legitymację.

Uwaga: 
Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników sądów powszechnych, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w Urzędzie Gminy w Płużnicy, pokój nr 15, I piętro (w godzinach pracy Urzędu) lub pobrać je ze strony internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (www.bip.pluznica.pl). Wzór karty zgłoszenia jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.bip.ms.gov.pl 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika można dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty decyduje data wpływu do urzędu). 

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Magdalena Szczepanik tel. 56 68 87 52 02 

metryczka


Wytworzył: Agata Kowalik (5 czerwca 2019)
Opublikował: Agata Kowalik (5 czerwca 2019, 10:15:56)
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Gminy

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (29 maja 2023, 11:40:22)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4468