Aktualności

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica w sprawie dokonania wyboru ofert

w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kweitnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Ważne zmiany w pożytku publicznym

Od 18 stycznia 2011 r. formalnie obowiązuje nowe Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert 2009

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica, otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaję [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych 2009

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica, otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaję [...]

Ogłoszenie konkursu 2009 rok

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na [...]

Zlecanie zadań w ramach prowadzenia działalności pozytku publicznego

Zlecanie zadań w ramach prowadzenia działalności pozytku publicznego: 1. Zlecanie zadań reguluje Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, w szczególności rozdział II – www.pozytek.gov.pl2. Zadania mogą być zlecane organizacjom [...]

Wyniki konkursu

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Płużnica otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

metryczka