NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/277/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 listopada 2017w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2017r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie u uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/277/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2017r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie u uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie;
2) bioodpady, w tym odpady zielone – co cztery tygodnie;
3) papier i tektura – co cztery tygodnie;
4) szkło – co dwanaście tygodni;
5) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie.
2. W przypadku korzystania z kontenera o pojemności 30 tys. l istnieje możliwość odbioru odpadów komunalnych z częstotliwością co tydzień lub 2 razy w miesiącu, w zależności od złożonej deklaracji. 
3. Z nieruchomości trudno dostępnych, odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) odbywa się nie rzadziej niż co cztery tygodnie.
4. Z zagospodarowanych plaż na terenie Gminy Płużnica odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w miesiącach czerwiec - sierpień odbywać się będzie z częstotliwością wskazaną w § 3.1. pkt 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – dopuszcza się  odbiór odpadów raz w tygodniu.
5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy oraz raz do roku z terenów nieruchomości;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy;
6) chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach jego pracy.

§ 4. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: Nowa Wieś Królewska 30, 87-214 Płużnica.
2.Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży odpady komunalne określone w § 3 ust. 3 zebrane w sposób selektywny.
5. Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów z wyłączeniem zielonych.

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy w Płużnicy. 
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

treść uchwały (196kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5237 z dnia 2017-12-11

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 11:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823