NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/282/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/282/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2018 r.w wysokości -      26.666.126,60 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie -      22.193.350,78 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -        4.472.775,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr  1  Plan dochodów.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r.w wysokości -      32.445.418,76 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie -      20.518.639,04 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie -      11.926.779,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2  Plan wydatków.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie -       5.779.292,16 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu                  
1) zaciągniętego kredytu w kwocie -      2.642.000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie -         765.000,00 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu  wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -     2.372.292,16 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów -        6.467.556,16 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów -           688.264,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
§ 5. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., zgodnie z  załącznikiem Nr 4  Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności w wysokości 8.806.921,45 zł, 
§ 6.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -        642.556,84 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -        965.170,23 zł
zgodnie z  załącznikiem Nr  5  Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
§ 8.  Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6a Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i  6b Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7a Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień i Nr 7b Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w  kwocie 387.693,14 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa  w wysokości 24.300,00 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.
§ 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczekw kwocie - 3.907.000,00 zł, 
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  - 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie          - 3.407.000,00 zł,
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:         
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 3.407.000,00zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w  ramach działu w zakresie wydatków bieżących na  wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie -   3.000.000,00 zł.
§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.
§ 15.  W budżecie tworzy się rezerwy 
1) ogólną w wysokości - 119.450,00 zł,
na zadania bieżące,
2) celową w wysokości - 180.550,00 zł,
z przeznaczeniem na :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.000,00 zł,
b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie -           110.550,00 zł.
§ 16. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z  realizacją programów i  projektów z  udziałem środków, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

treść uchwały (2636kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 219 z dnia 2018-01-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 13:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913