NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/290/2017Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płużnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/290/2017
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Płużnica oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się co następuje:


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla:
1) niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, niespełniających warunków, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy,
2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niespełniających warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Płużnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Płużnica,
3) ustawie – należy przez rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną prowadzącą na terenie Gminy Płużnica przedszkole lub inną formą wychowania przedszkolnego, 
5) dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju – należy przez to rozumieć dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
6) rok bazowy – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;
7) uczestniku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – należy przez to rozumieć osobę posiadająca orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
8) uczniu – należy przez to rozumieć także dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego;
9) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 
Rozdział 2
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§2. 1. Dotacja będzie udzielania na pisemny wniosek organu prowadzącego, złożony do Wójta nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki 
i winien zawierać dane, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego.
4. Wysokość dotacji ustalana jest comiesięcznie w oparciu o informację o aktualnej liczbie dzieci, przekazaną Wójtowi do dnia 10 każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca, według stanu na dzień 1-go każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Organ prowadzący sporządza i przekazuje Wójtowi rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 15 sierpnia za okres od stycznia do lipca oraz w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji za okres od sierpnia do grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
6. Organ prowadzący szkołę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok, na druku rozliczenia dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 
7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
8. W przypadku likwidacji szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego organ prowadzący przekazuje Wójtowi rozliczenie udzielonej dotacji w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.
9. W celu rozliczenia dotacji Gmina ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dowodów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
10. Gmina ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
11. Rozliczenie należy przedłożyć Wójtowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak jak w dniu likwidacji.
12. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji 
z budżetu Gminy należy zamieścić opis „Wydatek sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej 
z budżetu Gminy Płużnica w kwocie …………., dotyczący ……………………… (nazwa i adres dotowanej placówki)”.
13. Dotacje wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
14. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo – merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, których mowa w § 2 ust. 4 przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
 
Rozdział 3
Tryb i zakres kontroli

§ 8. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające: wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej placówkę 
o terminie planowanej kontroli – nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych w toku kontroli dokumentów i innych materiałów oraz udzielonych wyjaśnień.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Osoba prowadząca jest zobowiązana do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępnienia oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
7. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
8. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyny odmowy 
i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole pokontrolnym.
10. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
11. Kontrolujący na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.
12. Kontrolowany ma obowiązek powiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§9. Traci moc Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

treść uchwały (202kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 223 z dnia 2018-01-09

metryczka


Opublikował: Agata Kowalik (21 czerwca 2018, 14:14:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 890