NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/410/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w PłużnicyNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziłalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1657) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/410/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziłalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1657) uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy w §12 ust. 3 i 5, wprowadza się następujące zmiany:

1) §12. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3. Roczny plan finansowy opiniuje Rada Społeczna."

2) §12. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (219kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6811 z dnia 2023-11-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392