Zarządzenia Wójta 2017 rok

Zarządzenia Wójta 2017 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103a.2017

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2017

w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2017

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.88.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie konkursu na " Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2017/2018". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2017

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2017

w sprawie konkursu na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2017/2018". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2017

Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2017

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.88.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Młodszego Referenta oraz Referenta w projekcie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2017

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2017/2018. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88A.2017

w sprawie zasady rozliczania kosztów utrzymania lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Młodszego Referenta oraz Referenta w projekcie "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2017

w sprawie udziału Gminy Płużnica w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA-17". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnerów dla wspólnej realizacji projektów p.n. "Nowe szanse- wracamy na rynek pracy I" i "Nowe szanse- wracamy na rynek pracy II" realizowanych w ramach Regionalnego Program Operacyjny [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.86.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83A.2017

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.93.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.83.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2017

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2017

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2017

W sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2017

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora d/s zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2017

W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2018r. [...]

Zarządzenie OA.0050.75.2017

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2017

Zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.79.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług/VAT/ w Gminie Płużnica i jego jednostkach budżetowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2017

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2017

w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2017

W sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2017

Zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2017

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.44.2014 Wójta Gminy Płużnica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2017

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2017

W sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2017

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2017

W sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2017

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2017

w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, dla którego organem prowadzącym jest gmina Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2017

W sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej do Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2017

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonania zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2017

Zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2017

Zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2017

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2017

W sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon [...]

Zarzadzenie Nr OA.0050.55.2017

W sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2017

Zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2017

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora d/s obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta oraz kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2017

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu p.n. "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka" realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2017

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2017

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie przebudowy drogi gminnej Bielawy - Ostrowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2017

Zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2017

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2017

W sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania, rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2017 Wójta Gminy Płużnica

W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2017

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych w projekcie pod nazwą "Urzędy Online". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płużnica do roku 2023. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35a.2017

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2017

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2016

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2017

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnerów dla wspólnej realizacji projektów p.n. "Nowy start - wracamy na rynek pracy-I edycja" i "Nowy start - wracamy na rynek pracy- II edycja" realizowanych w ramach Regionalnego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora d/s obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta oraz Podinspektora d/s promocji gminy i współpracy z inwestorami w Urzędzie Gminy w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2017

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2017

w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2017

w sprawie zorganizowania w Urzędzie gminy w Płużnicy systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2017

w sprawie przyznania Nagrody "Złoty Pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2017

W sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2016

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2017

w sprawie powołania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2017

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej w wyborach do płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 rok. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2017

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2017

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia trybu jego pracy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy w formie telepracy przez pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na przebudowę zaplecza sanitarno - dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo - świe [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2017

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2017

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2017 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2017

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu p.n. "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2016/2017" [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2017

w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji w gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2017

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

metryczka