Zarządzenia Wójta 2007 rok

Zarządzenia Wójta 2007 rok

Zarządzenie nr 57/2007

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie nr 56/2007

zmieniająca budżet gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie nr 55/2007

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej skradzionego majątku gminy Płużnica oraz komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu składników majątku znajdującego się w magazynie sprzętu OC. [...]

Zarządzenie nr 54/2007

zmieniające budżet gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie nr 53/2007

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 52/2007

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.   [...]

Zarządzenie nr 51/2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 50/2007

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych. [...]

Zarządzenie nr 49/2007

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie nr 48/2007

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie nr 47/2007

zmieniające budżet gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie nr 46/2007

w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych nr 3 w Błędowie. [...]

Zarządzenie nr 45/2007

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr 44/2007

zmieniająca budżet gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 39/2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 42/2007

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 41/2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 40/2007

w sprawie wprowadyenia Regulaminu Pracz Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 38/2007

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 37/2007

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 36/2007

w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 43/2007

w sprawie określenia wskaźników do projektu budżetu na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 35/2007

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów. [...]

Zarządzenie nr 34/2007

w sprawie upoważnienia sekretarza gminy Płużnica do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach [...]

Zarządzenie Nr 33/2007

zmieniające budżet gminy na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 32/2007

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2007/2008. [...]

Zarządzenie Nr 31/2007

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,WIECZNO". [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 29/2007

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr 27/2007

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkóldla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 26/2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 25/2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 24/2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 23/2007

zmieniające budżet na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

w sprawie regulaminu przyznawania okularów korekcyjnych do obsługi komputera pracownikom Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 21/2007

w sprawie powołania zespołu powypadkowego. [...]

Zarządzenie Nr 20/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr 19/2007

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Płużnica w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica oraz ustalenia wysokości wadium w przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 17/2007

w sprawie powołania zespolów pomocniczych celem dokonania oszacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku wymarznięcia upraw w 2007 roku w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 16/2007

w sprawie utworzenie fundusz premiowego i Regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzei Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 15/2007

zmieniające budżet gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 13/2007

w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy i zasad przyznawania nagród.   [...]

Zarządzenie Nr 12/2007

zmieniająca budżet gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 11/2007

zmieniająca budżet gminy na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 10/2007

w sprawie wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 9/2007

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,WIECZNO". [...]

Zarządzenie Nr 7/2007

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 6/2007

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej [...]

Zarządzenie Nr 5/2007

w sprawie sprzedaży w drodze kolejnego przetargu nieruchomości stanowiącej mienie Komunalne Gminy Płużnica we wsi Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr 4/07

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 3/07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 2/07

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 1/07

w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

metryczka