Zarządzenia Wójta 2009 rok

Zarządzenia Wójta 2009 rok

Zarządzenie Nr 50/2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 51/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 49/2009

zmieniające budżet gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 48/2009

w sprawie sprzedaży w drodze kolejnego przetargu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr 47/2009

zmieniające budżet gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Nr 46/2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki i Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 45/2009

zmieniająca budżet gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Nr 44/2009

zmieniające Regulamin pracy Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 41/2009

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych w mienia Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 40/2009

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2010 rok. [...]

Zarządzenie Nr 39/2009

zmieniająca budżetgminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Nr 38/2009

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 36/2009

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy na czas nieobecności dyrektora. [...]

Zarządzenie Nr 35/2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 34/2009

w sprawie ogłoszenia lokali mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenie Nr 33/2009

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010. [...]

Zarządzenie Nr 31/2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedarzy w miejscowości Płużnica i Działowo. [...]

Zarządzenie Nr 30B/2009

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 30A/2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 30/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 28/2009

w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 29/2009

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2009/2010.   [...]

Zarządzenie Nr 22/2009

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu ubiegania sę o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. [...]

Zarządzenie Nr 20/2009

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. [...]

Zarządzenie Nr 19/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. [...]

Zarządzenie Nr 18/2009

w sprawie przeznaczenia mieszkań komunalnych w Wieldządzu w budynku nr 43 na lokale socjalne. [...]

Zarządzenie Nr 17/2009

zmieniające budżet gminy na 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 16/2009

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr 15/2009

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [...]

Zarządzenie Nr 14/2009

zmieniające budżet gminy na 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 13/2009

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników [...]

Zarządzenie Nr 12/2009

Zmieniające budżet gminy na 2009 rok. [...]

Zarządzenie Nr 11a/2009

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 11/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 10/2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 9/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 8/2009

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2008 rok. [...]

Zarządzenie Nr 7/2009

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 6/2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 5/2009

w sprawie udzielenie pożyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,WIECZNO" [...]

Zarządzenie Nr 4/2009

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 3/2009

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 2/2009

zmieniające budżet gminy na 2009 rok [...]

Zarządzenie Nr 1/2009

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2008 r. [...]

metryczka