Zarządzenia Wójta 2020 rok

Zarządzenia Wójta 2020 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.107.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do zastępowania Kierownika - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2020

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2020

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2020

w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2020

w sprawie przyjęcia Regulaminu usług transportowych door-to-door na potrzeby projektu pn."Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja  przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Czaple i [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2020

w sprawie przyjęcia Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na potrzeby projektu pn."Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie fotograficznym na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2020

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 2021/2022" -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy, w zamian za święto przypadające w sobotę - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91A.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2020

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - [...]

Zarządzenie OA.0050.90.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie OA.0050.87.2020

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2020

w sprawie przyznawania nagrody "Złoty pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2020

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2020

w sprawie powołania Kapituły konkursu ws. przyznawania Nagrody "Złoty pług" -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2020

w sprawie konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82A.2020

w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2020

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczeń w budynku świetlicy stanowiącej minie komunalne gminy w miejscowości Orłowo - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2020

W sprawie rekrutacji ciągłej dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat do objęcia opieką Dziennego Opiekuna - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze podinspektora ds. finansowych oraz podinspektora ds. obsługi sekretariatu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelltu drzewnego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2020

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2020

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2020

w sprawie zmiany Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70B.2020

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69A.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70A.2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Płużnica w okresie od 10 października [...]

Zarządzenie OA.0050.69.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa żłobka w miejscowości Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie gminnego centrum usług środowiskowyc [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2020

w sprawie rekrutacji dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat do objęcia opieką Dziennego Opiekuna - [...]

Zarządzenie OA.0050.65.2020

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę źródła ciepła - "Budowę instalacji gazu ziemnego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy [...]

Zarządzenie OA.0050.62.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2020

w sprawie wprowadzenia ewidencji umów dzierżawy, których zawarcie potwierdza Wójt Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2020

w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienienia zwycięzców w konkursie na "Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica w 2020 roku" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2020

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58A.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. finansowych oraz rozliczania VAT - [...]

Zarządzenie OA.0050.56A.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Koncepcji Organizacji usług transportowych door-to-door na potrzeby projektu pn. "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2020

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczeń w budynku świetlicy stanowiącym mienie komunalne gminy w miejscowości Błędowo [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2020

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica" [...]

Zarządzenie Nr OS.0050.51.2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2020

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczeń w budynku świetlicy stanowiącym mienie komunalne gminy w miejscowości Uciąż - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2019 r.  - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2020

w sprawie powołania komisji losującej oraz ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosku uzupełniającego w konkursie ogłoszonym prze Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2020

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz za najem pomieszczeń gospodarskich stanowiących własność gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2020

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektora ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2020

ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2020

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenie na dziennego opiekuna w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka " [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2020

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych o szcunkowej wartości powyżej 20 000 zł [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2020

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy za święto przypadające w sobotę [...]

Zarządzenie OA.0050.37.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2019 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2020

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2019 r.  - [...]

Zarządzenie OA.0050.34.2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie NR OA.0050.31.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, asortymentu służbowego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30A.2020

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektora ds. finansowej obsługi placówek oświatowych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2020

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Płużnicy poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2020

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Płużnica na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. - [...]

Zarządzenie OA.0050.24.2020

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r. [...]

Zarządzenie NR OA.0050.20.2020

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu p.n. "Kluby Seniora w Gminie Płużnica-bis" realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej we [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2020

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Akcja segregacja". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2020

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2020

w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2020

w sprawie powołania komisji losującej oraz ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosku uzupełniającego w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2020

w sprawie powołania Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2020

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2020

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2020

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2020

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica" edycja 2019/2020. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2020

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego w starym i nowym zasobie mieszkaniowym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2020

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

metryczka