Zarządzenia Wójta 2022 rok

Zarządzenia Wójta 2022 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.155.2022

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.154.2022

w sprawie przyjęcia Regulaminu Płużnickiego biura transportu w okresie trwałości projektu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.151.2022

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz w Urzędzie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.150.2022

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Płużnica na lata 2023 - 2025 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.149.2022

ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.153.2022

w sprawie ustalenia wprowadzenia regulaminu kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użtkowej w lokalach mieszkalnych w budynku Płużnica 59B - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.152.2022

w sprawie uzgodnienia planu audytu wewnetrzenego na rok 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.148.2022

przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczenia użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.147.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.146.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.145.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa oleju opałowego" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.144.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Fudnuszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.143.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.142.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023" - III postępowanie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.141.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0500.140.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.139.2022

w sprawie przepisów wewnętrzych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.137.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.136.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.138.2022

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.135c.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.135b.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.135a.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.135.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.133.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR. Zakup akcesoriów komputerowych - II [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.134.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.132.2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.131.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Fudnuszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.130.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.129.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023" - II postępowanie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.128.2022

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.126.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.127.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.125.2022

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Płużnica na lata 2023-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.124.2022

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.123.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.122.2022

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.121.2022

w sprawie powołania Komisji konkurskowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.120.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.119.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.118.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.116.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.115.2022

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Nowa Wieś Królewska - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.114.2022

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Bartoszewice - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.113.2022

w sprawie udzielenie upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.112.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA0050.111.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.110.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.109.2022

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.108.2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID- 19 na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.107.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2022

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Bartoszewice - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2022

w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu " Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021 - 2030" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2022

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Nowa Wieś Królewska - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy na okres do 2 lat - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2022

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica” - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR. Zakup akcesoriów komputerowych." - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2022

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa oleju opałowego" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2022

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 rześnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomosci położonych na terenie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2022

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Płużnicy Pani Elżbiecie Małek - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2022

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2022

w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2022

w sprawie powołania stałej Komsji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Płużnicy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do 2+302 - II postępowanie" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2022

w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2022

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.79.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług /VAT/ w Gminie Płużnica i jej jednostkach budżetowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2022

zmnieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2022

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2022

w sprawie powołania rzeczoznawców umieszczonych na liście rzeczoznawców prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wąbrzeźnie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2022

w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy Płużnica "Złoty pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2022

w sprawie powołania Kapituły konkursu ws.przyznawania Nagrody Wójta Gminy Płużnica "Złoty pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2022

zmieniające zarządzenie nr OA.0050.62.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wporwadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnych Punktów Opieki Dziennej w gminie Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2022

zmieniajace budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2022

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2022

W sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2022

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2022

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Segregacja - czas start!-2022" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2022

zmieniajace budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenia Nr OA.0050.51.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2022

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2022

w sprawie powołania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2022

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2022

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w wyborach do Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2022

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i informacji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2022

w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Płużnicy systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica" [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23A.2022

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicydo prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków energetycznych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2022

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do przekazywania informacji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z tytułu "Dobry start" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2022

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2022

w sprawie upoważnienia kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22A.2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2022

zmieniajace budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2022

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2022

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawy materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - kruszywo" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17A.2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicydo prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 192/2 we wsi Bartoszewice - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsi Józefkowo - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14A.2022

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie sal w budynku Żłobka Gminnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2022

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2022

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realiację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługę cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11A.2022

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wyposażenie kuchni przedszkola w Płużnicy" - [...]

Zarządzenie OA.0050.9.2022

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Żłobku Gminnym w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2022

zmieniające budżet gminy na 2022 rok - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2022

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2022

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalngo Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży, działka nr 192/2 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2022

w sparwie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2022

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płużni [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2022

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2022 r. z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości [...]

metryczka