Zarządzenia Wójta 2010 rok

Zarządzenia Wójta 2010 rok

Zarządzenie Nr 75/2010

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 76/2010

w sprawie wprowadzenia w Gminie Płużnica i jednostkach podległych systemu kontroli zarządczej. [...]

Zarządzenie Nr 74/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 73/2010

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji [...]

Zarządzenie Nr 72/2010

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 71/2010

zmieniajace zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 70/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy Płużnica.  [...]

Zarządzenie Nr 69/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 65/2010

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2011-2015 [...]

Zarządzenie Nr 64/2010

w sparawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 61/2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w uzyczenie na prowadzenie Klubów Pracy na okres 3 lat w Orłowie, Działowie i  Mgowie. [...]

Zarządzenie Nr 62/2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy w budynku Nr 58G w Płużnicyprzeznaczony do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na prowadzenie działalności statutowej przez Gminnny Ośrodek [...]

Zarządzenie Nr 63/2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy w Mgowie przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat na prowadzenie punktu kasowego przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Jajkowie. [...]

Zarządzenie Nr 60/2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczenie użytkowe w Działowie na sklep ogólnospożywczy wraz z  gruntem. [...]

Zarządzenie Nr 59/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 58/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dró gminnych w sezonie 2010/2011. [...]

Zarządzenie Nr 57/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 56/2010

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 55/2010

w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów. [...]

Zarządzenie Nr 53/2010

w sprawie powołania składu obwodowego Komisji do litrażowania, tzn. ustalenia normy zużycia paliwa płynnego samochodu osobowo-transportowego VW Transporter. [...]

Zarządzenie Nr 54/2010

zmieniająca budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 52/2010

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na rok 2011. [...]

Zarządzenie Nr 51/2010

zmieniajace budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 49/2010

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 50/2010

w sprawie przeprowadzenia scontrum w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 47/2010

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2010/2011 [...]

Zarządzenie Nr 48/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Płąchawy [...]

Zarządzenie Nr 46/2010

w sprawie powołania Komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orłowie - I etap [...]

Zarządzenie Nr 44a/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 45/2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 43a/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 44/2010

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy   [...]

Zarządzenie Nr 42/2010

w sprawie poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w uzyczenie na okres 3 lat - pomieszczenie gospodarcze w Orłowie wraz z gruntem.   [...]

Zarządzenie Nr 43/2010

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczenia gospodarczego w Orłowie wraz z gruntem. [...]

Zarządzenie Nr 41/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 40/2010

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektra Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 39/2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - ,,Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr 38/2010

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej [...]

Zarządzenie Nr 37/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunanalnego Gminy Płużnica przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr 36/2010

w sprawie odwołania członka obowodowej komisji wyborczej. [...]

Zarządzenie Nr 35/2010

w sprawie zaminy w składach obowodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr 34/2010

zmieniające budżet gminy Płuznica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 33/2010

w sprawie odwołania członka obowdowej komisji wyborczej. [...]

Zarządzenie Nr 32/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 31/2010

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, odbioru od nich świadczeń majątkowych oraz informowania dłużników alimentacyjnych o przekazaniu do [...]

Zarządzenie Nr 30/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 29/2010

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [...]

Zarządzenie Nr 29a/2010

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utowrzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Płużnica w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 28/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 27/2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 26/2010

zmieniające budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 23/2010

w sprawie zatwierdzenia srawozdania finansowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 25/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 24/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 22/2010

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 20/2010

w sprawie udzielenia pozyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,WIECZNO" [...]

Zarządzenie Nr 21/2010

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2009 rok. [...]

Zarządzenie Nr 19/2010

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr 18/2010

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Płużnica stanowiącej mienie komunalne gminy i sprzedaży w drodze rokowań. [...]

Zarządzenie Nr 17/2010

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 17a/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 16/2010

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 568.945,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwestycją proekologiczną. [...]

Zarządzenie Nr 15/2010

zmieniające Regulamin pracy Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 14/2010

w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 13/2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.   [...]

Zarządzenie Nr 12/2010

zmieniajace budżet gminy Płużnica na 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 11/2010

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2009 r. [...]

Zarządzenie Nr 10/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 9/2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 8/2010

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 7/2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 6/2010

w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem do 3 lat - garaży w Nowej Wsi Królewskiej wraz z dzierżawą gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 5/2010

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz za najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 4/2010

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem do 3 lat garaży w Nowej Wsi Królewskiej wraz z dzierżawą gruntu. [...]

Zarządzenie Nr 3/2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mgowo obręb Bągart. [...]

Zarządzenie Nr 2/2010

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nierucomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w grugim przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 1/2010

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej [...]

metryczka