Zarządzenia Wójta 2011 rok

Zarządzenia Wójta 2011 rok

Zarządzenie Nr 126/2011

w sprawie ustanowienia systemu zarządzania jakością według normy PN - EN ISO 9001.2009 w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 125/2011

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr 124/2011

w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 123/2011

w sprawie ostatecznego składu Zespołu Interdyscyplinarnego. [...]

Zarządzenie Nr 122/2011

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 121/2011

w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 120/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 119/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie r 118/2011

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr 117B/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 117A/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnica.  [...]

Zarządzenie Nr 117/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 116/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.  [...]

Zarządzenie Nr 115/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 114/2011

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność gminy. [...]

Zarządzenie Nr 113/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 112/2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego Gminy płużnica przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 111/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 110/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 109/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy Płużnica.  [...]

Zarządzenie Nr 108/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 107/2011

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata           2012 - 2024. [...]

Zarządzenie Nr 106/2011

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 105/2011

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 104/2011

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, odbioru od nich oświadczeń majątkowych oraz informowania dłużników alimentacyjnych o przekazaniu do [...]

Zarządzenie Nr 103/2011

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/201. [...]

Zarządzenie Nr 101/2011

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres 3 lat lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo - świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 102/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011  [...]

Zarządzenie Nr 100/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 99/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 98/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011  [...]

Zarządzenie Nr 97/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 96/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 95/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 90/2011

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 94/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.{zarzadzenie942011] [...]

Zarządzenie Nr 93/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr 92/2011

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie trybu jego pracy. [...]

Zarządzanie Nr 91/2011

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia stałych dyżurów w Urzędzie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 89/2011

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie Nr 88/2011

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2012 rok. [...]

Zarządzenie Nr 87/2011

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 85a/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 85/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 86/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r.  [...]

Zarządzenie Nr 84/2011

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego. [...]

Zarządzenie Nr 83/2011

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres od 1 roku lokali użytkowych w budynku szkolnym w Płąchawach. [...]

Zarządzenie Nr 82/2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedania w miejscowości Czaple i Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr 81/2011

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2011/2012. [...]

Zarządzenie Nr 80/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 79/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 78/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 77/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 76/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 75/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 74/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 73/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 72/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 71/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 70/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr 69/2011

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie Nr 68/2011

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 67/2011

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 66/2011

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 65/2011

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. [...]

Zarządzenie Nr 64/2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 63/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 62/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 61/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 60/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat - pomieszczenie piwniczne w Bielawach. [...]

Zarządzenie Nr 59/2011

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczenia piwnicznego w Bielawach. [...]

Zarządzenie Nr 57/2011

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr 56/2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr 55/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 54/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 53/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 52/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 51/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 50/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 49/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica oraz ustalenia wysokości wadium przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 48/2011

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów. [...]

Zarządzenie Nr 47/2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia sołectwa Orłowo. [...]

Zarządzenie Nr 46/2011

w sprawie przeznaczenia mieszkania komunalnego w Orłowie w budynku Nr 20 na lokal socjalny. [...]

Zarządzenie Nr 45A/2011

zmieniające Regulamin pracy Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 45/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 44A/2011

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. [...]

Zarządzenie Nr 44/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 43/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 42/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 41/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 40/2011

zmieniające budżet gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie Nr 37/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 36/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 35/2011

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr 34/2011

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 33/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 32/2011

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Komisji konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego [...]

Zarządzenie Nr 31/2011

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 30/2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia sołectwa Dąbrówka, Goryń, Mgowo [...]

Zarządzenie Nr 29/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. [...]

Zarządzenie Nr 28/2011

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. [...]

Zarządzenie Nr 27/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr 25/2011

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2010 rok. [...]

Zarządzenie Nr 26/2011

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Płużnica oraz jednostki nadzorowane. [...]

Zarządzenie Nr 24/2011

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 23/2011

w sprawie zmiany Regulaminu pracy urzędu gminy w Płużnicy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2001 Wójta Gminy z dnia 2 lipca 2011 r. w części dotyczącej systemu i rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr 22/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 21/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 20/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 19/2011

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 18/2011

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 17/2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji sytpendialnej. [...]

Zarządzenie Nr 16/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat - posterunek policji. [...]

Zarządzenie Nr 15/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy w budynku Nr 54 w Płużnicy przeznaczony do oddania w najem na okres do 3 lat - centrala telefoniczna [...]

Zarządzenie Nr 14/2011

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2010 r. [...]

Zarządzenie Nr 13/2011

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr 12/2011

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 11/2011

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 10/2011

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2011 roku. [...]

Zarządzenie Nr 9/2011

w sprawie zasad korzystania z autobusu gminnego [...]

Zarządzenie Nr 8/2011

w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 7/2011

w sprawie powołania zastępcy dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej [...]

Zarządzenie Nr 6/2011

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postepowania w sprawach funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji [...]

Zarządzenie Nr 5/2011

zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Płużnica w sprawie określenia stawek odpłatności za czynności związane z przyłączeniem nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 4/2011

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. [...]

Zarządzenie Nr 3A/2011

zmieniające Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 3/2011

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr 2/2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 1/2011

w sprawie zasad zwrotu przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez [...]

metryczka