Zarządzenia Wójta 2016 rok

Zarządzenia Wójta 2016 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2016

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2016

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2016

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zaspbu nieruchomości na lata 2017 - 2019. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2016

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Wiewiórki i obniżenia ceny sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.79.2016

W sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Płużnica i jego jednostkach budżetowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2016

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydania gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2016

w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2016

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.73.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2016

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych stanowiących mienie zasobu gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2016

w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wdrożeń informatycznych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2016

w sprawie powołania Płużnickiej Rady Gospodarczej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2016

w sprawie konkursu "Na najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2016/2017". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2016

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2016

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2016

w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. finansów w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2016

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2016

w sprawie powołania Zespołu koordynującego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Gminy Płużnica na lata 2016-2020. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2016

w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Referenta w projekcie "Urzędy online", Inspektora ds. szkoleń w projekcie "Urzędy Online" oraz Referenta ds. promocji w projekcie "Przygotowanie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2016

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2016

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawczego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2016

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2016

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica za 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2016

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bągrt. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej Wiewiórki - Turznice - etap II i III. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2016

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Clumansis - Rozwój przez Tradycję". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2016

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2016.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2016

w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Wiewiórki w gminie Płu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2016

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2016

w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Gminy do pracy w komisji konkursowej dotyczącej wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie świadczeń zdrowotnych w poradniach SPZOZ w zakresie usług fizjoterapeutycznych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070115C Wieldządz - Czaple. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30A.2016

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2016

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2016

w sprawie przyznawania Nagrody "Złoty Pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2016

w sprawie powołania Kapituły konkursu ws. przyznawania Nagrody "Złoty Pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2016

w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Gminy do prac w komisjach konkursowych dotyczących wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie świadczeń zdrowotnych w poradniach SPZOZ w zakresie: lekarz rodzinny, lekarz pediatra, lekarz ginekolog, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2016

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2016

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr OA.0050.21.2016 ws. przyznawania Nagrody "Złoty pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2016

w sprawie przyznawania Nagrody "Złoty pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2016

w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2016

w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2016

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2016

w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2016

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku socjalnego w miejscowości Goryń. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2016

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2016

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2016

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płąchawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2016

w spawie powołania Komisji Rekrutacji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2016

w sprawie powołania Zastępcy Wójta [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2016

w sprawie utworzenia stanowiska Zastępcy Wójta [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2016

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r. [...]

metryczka